Friday, 16 November 2012

A Shared Birthday

It's my 30th birthday today. And I discovered that it's also the 60th birthday of Shigeru Miyamoto of Nintendo fame. Happy Birthday Mr Miyamoto!